Kocia Chatka Sosnowiec

Koty do adopcji

język / language: polski | english

Statut

Deklaracja Członkowska

Pobierz i wydrukuj deklarację członkowską

STATUT

Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami

Nadzieja na Dom z dnia 23 czerwca 2016 r.

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

Stowarzyszenie opieki nad zwierzętami nosi nazwę  „Nadzieja na Dom”  i jest nazywane 
w dalszej treści statutu  „Stowarzyszeniem”.

§ 2

 1. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, których celem jest działanie na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz rozpowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o prawie zwierząt do ich humanitarnego traktowania.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.

 § 3

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
 3. Nazwa Stowarzyszenia jest zastrzeżona.

  § 4

 1. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Sosnowcu.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej .

 § 5

 1. Dla właściwej realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może:

1)     prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej,

2)     współdziałać z innymi organizacjami o podobnym profilu działania, a także z osobami fizycznym zarówno w kraju jak i za granicą,

3)     wstępować jako członek do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania,   a także wchodzić w skład federacji takich organizacji.

 § 6

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 7

Stowarzyszenie jest uprawnione do używania odznak i pieczęci według zatwierdzonych wzorów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

 

ROZDZIAŁ II

CELE  I SPOSOBY  DZIAŁANIA  STOWARZYSZENIA

 § 8

 1. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, objęcia ich ochroną i opieką oraz poszanowaniem poprzez niesienie pomocy  zwierzętom szczególnie potrzebującym:

1)     przebywającym w schroniskach dla bezdomnych zwierząt, w szczególności w  schronisku dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu,

2)     pozostającym czyjąś własnością, lecz traktowanym w sposób niehumanitarny,

3)     wolno żyjącym, potrzebującym pomocy z powodu choroby, braku pożywienia lub innych przyczyn,

 1. Przeciwdziałanie wszelkim przejawom  okrucieństwa wobec zwierząt.
 2. Kształtowanie właściwego stosunku społeczeństwa do zwierząt i upowszechnianie wiedzy o odpowiedzialności człowieka za byt zwierząt domowych – zwłaszcza kotów
  i psów.
 3. Propagowanie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska  przyrodniczego,
  a zwłaszcza świata zwierząt. 

 § 9

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)     Tworzenie i prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt domowych we własnym zakresie. 

2)      Organizowanie domów tymczasowych dla bezdomnych zwierząt poprzez poszukiwanie osób chętnych do ich prowadzenia i udzielanie wszelkiego rodzaju pomocy tymczasowym  opiekunom   w wykonywaniu tej działalności.

3)      Podejmowanie działań mających na celu adopcję zwierząt bezdomnych oraz wspomaganie schronisk w przeprowadzaniu adopcji.

4)     Leczenie i rehabilitację zwierząt przebywających we wszelkiego typu  schroniskach, u tymczasowych opiekunów, a także zwierząt wolnożyjących. 

5)     Sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych w celu ograniczenia ich populacji. 

6)     Działanie na rzecz poprawy warunków bytu w schroniskach dla bezdomnych zwierząt we współpracy z właścicielami tych schronisk lub osobami zarządzającymi.

7)     Działania na rzecz tworzenia nowych schronisk dla bezdomnych zwierząt.

8)     Wspieranie działań osób fizycznych i organizacji mających na celu pomoc bezdomnym zwierzętom,

9)     Wspieranie działań osób prywatnych opiekujących się zwierzętami, organizowanie zbiórek funduszy na rzecz prowadzonej przez nie działalności oraz pomoc w pozyskiwaniu przez te osoby sponsorów.

10)  Współpraca z wszelkimi organami upoważnionymi z mocy prawa do egzekwowania przestrzegania przez ogół społeczeństwa przepisów dotyczących ochrony praw zwierząt.

11)   Działania w zakresie rozpowszechniania w społeczeństwie wiedzy o przepisach zobowiązujących  do humanitarnego traktowania zwierząt.

12)   Aktywne przeciwdziałanie wszelkim formom okrucieństwa wobec zwierząt.

13)   Rozpowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o szkodliwości rozmnażania zwierząt niegospodarczych w celach zarobkowych bez przewidzianej prawem koncesji t. j.
o szkodliwości tzw. pseudo hodowli.

14)   Propagowanie wśród właścicieli zwierząt domowych wiedzy o celowości stosowania antykoncepcji, sterylizacji i kastracji jako metod prowadzących do ograniczenia liczby zwierząt pozbawionych opieki człowieka.

15)   Prowadzenie działalności edukacyjnej i  wydawniczej w zakresie ochrony zwierząt.

16)   Współpraca z instytucjami oświatowo- wychowawczymi i samorządowymi w celu upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o prawnym statusie zwierząt.

17)   Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami  zajmującymi się ochroną zwierząt w tym także zagranicznymi.

18)   Występowanie z inicjatywami w  zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych regulujących te kwestie.

19)   Inne działania mające na celu realizację zadań statutowych stowarzyszenia.

20)   Propagowanie w społeczeństwie idei wolontariatu.


§ 9a

 1. Dla realizacji celów Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, której przedmiotem jest:

1)     opieka zdrowotna dla zwierząt domowych i gospodarskich – leczenie zwierząt porzuconych i potrzebujących pomocy kod PKD 75. 00.Z - działalność nieodpłatna,

2)     pozaszkolne formy edukacji –organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych związanych z walką z bezdomnością zwierząt i kształtujących odpowiednie postawy wobec zwierząt kod PKD 85.59.B - działalność nieodpłatna,

3)     działalność adopcyjna – wyszukiwanie domów bezdomnym zwierzętom – kod PKD 96.09.Z – działalność nieodpłatna,

4)     działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji  kod PKD 96.09.Z - działalność nieodpłatna,

5)     zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami kod PKD 94.99.Z - działalność nieodpłatna,

6)     prowadzenie schronisk, miejsc krótkotrwałego przetrzymania, miejsc ambulatoryjnego leczenia dla bezdomnych zwierząt  kod PKD 96.09.Z - działalność nieodpłatna.

  §9b

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych i która jest działalnością dodatkową
  w stosunku do działalności pożytku publicznego stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie :

1)     opieka zdrowotna dla zwierząt domowych i gospodarskich – leczenie zwierząt  kod PKD 75. 00.Z

2)     wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – kod PKD 58.1,

3)      pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – kod PKD 73.12. B,

4)      pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – kod 73.12.D,

5)     pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane –kod PKD  85.59.B

6)     pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach –kod PKD 47.19.Z

7)     sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – kod PKD 47.99.Z

8)     pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – kod PKD 47.99.Z

9)     pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana- kod PKD 96.09.Z

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE , ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne przyjęte na postawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia z zastrzeżeniem ust. 3 nin. paragrafu.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 3. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby małoletnie w wieku od 16 do 18 lat. Małoletni członkowie stowarzyszenia posiadają wszelkie prawa członka, w tym korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego z zastrzeżeniem, że w składzie zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 § 11

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

1)      członków zwyczajnych,

2)     członków wspierających,

3)     członków honorowych.

 § 12

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 3 niniejszego statutu.

 § 13

 1. Członkiem wspierającym może być :

1)     osoba fizyczna

2)     osoba prawna

3)     instytucja nie posiadającą osobowości prawnej, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje na jego rzecz stałą pomoc rzeczową, finansową lub merytoryczną. Członek wspierający będący osobą prawną działa
w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Członkami wspierającymi mogą być także instytucje zagraniczne.

 § 14

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla idei ochrony zwierząt i działalności Stowarzyszenia .

  § 15

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydata w terminie 1 miesiąca od złożenia deklaracji.
 2. Członek wspierający zgłasza w deklaracji pomoc, jaką zobowiązuje się świadczyć na rzecz Stowarzyszenia.
 3. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały na wniosek 5 członków zwyczajnych.

 § 16

 1. Członek zwyczajny jest uprawniony do:

1)     udziału w zebraniach organizowanych przez Stowarzyszenie,

2)     korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia 
z zastrzeżeniem  postanowień §10 ust.3 niniejszego statutu,

3)     zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

4)     występowania do władz Stowarzyszenia z inicjatywą uchwałodawczą,

5)     korzystania z pomocy organizacyjnej Stowarzyszenia w związku z działaniami zmierzającymi do realizacji celów statutowych,

6)     zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia pozbawieniu go członkostwa poprzez skreślenie z listy członków,

 1. Dowodem członkostwa zwyczajnego jest legitymacja członka podpisana przez Prezesa   Zarządu Stowarzyszenia.

 § 17 

 1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1)     przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

2)     aktywnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

3)     terminowego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej uchwałą Zarządu,

 

 § 18

 1. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy na rzecz stowarzyszenia.
 2. Członkowi wspierającemu przysługują prawa i obowiązki określone w § 16 i § 17 niniejszego statutu  za wyjątkiem :

1)     biernego i czynnego prawa wyborczego,

2)     obowiązku opłacania składek .

 1. Członek wspierający jest uprawniony do uczestnictwa z głosem doradczym
  w statutowych władzach stowarzyszenia.

 § 19

 1. Członek honorowy ma takie same prawa i obowiązki  jak członek zwykły określone
  § 16 i § 17 niniejszego statutu  za wyjątkiem:

1)     biernego i czynnego prawa wyborczego,

2)     obowiązku opłacania składek.

 1. Członek honorowy jest uprawniony do uczestnictwa z głosem doradczym
  w statutowych władzach stowarzyszenia.

 § 20

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)     dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej pisemnie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,

2)     śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego będącego osobą prawną,

3)     skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania ze składkami za okres przekraczający  6 miesięcy,

4)     rażącego naruszenia postanowień statutu lub uchwał Walnego Zebrania Członków

 1. W przypadku określonym w ust. l pkt 1,3,4 o utracie członkostwa orzeka Zarząd uchwałą podając przyczynę skreślenia i wykluczenia.
 2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia listem poleconym uchwały Zarządu. W takim przypadku ma zastosowanie § 23 ust. 5 niniejszego Statutu - Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w tej kwestii jest ostateczna.
 3. Do osób, którym Zarząd odmówił prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady wymienione powyżej.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

 § 21

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

1)     Walne Zebranie Członków

2)     Zarząd

3)     Komisja Rewizyjna

§ 22

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata od chwili powzięcia uchwały Walnego Zebrania Członków o ich powołaniu , a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków.
 2. Członkowie wybrani do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 4 kadencje.
 3. W razie  ustąpienia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, każdy
  z organów może dokooptować innego członka Stowarzyszenia w swój skład. Liczba dokooptowanych członków Zarządu nie może przekroczyć 1/3 jego składu , a Komisji Rewizyjnej 1/2 składu tego organu.
 4. Walne Zebranie Członków może odwołać w każdym czasie Zarząd lub Komisję Rewizyjną, a także każdego z poszczególnych członków tych organów,  a ich odwołanie odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków . W takim przypadku Walne Zebranie Członków w trakcie tych samych obrad przeprowadza wybory na nowych członków  Zarządu albo Komisji Rewizyjnej według zasad określonych w  § 22 ust. 1 nin. Statutu.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 23

 1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1)      z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

 2)      z głosem doradczym - członkowie wspierający i członkowie honorowi oraz goście zaproszeni przez Zarząd,

 3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne

 4. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje raz do roku Zarząd w celach sprawozdawczych, zawiadamiając pocztą elektroniczną na wskazany adres członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania o jego miejscu, dacie i porządku obrad. Zwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane każdorazowo do dnia
31 marca roku kalendarzowego.

 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

1)     Zarząd - z własnej inicjatywy,

2)     Komisja Rewizyjna,

3)     Zarząd na wniosek 50% + 1 spośród liczby Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia - przy czym do zawiadomienie o jego miejscu, terminie i porządku obrad stosuje się postanowienia ust. 4 niniejszego paragrafu.

6. W przypadku nie posiadania przez członka stowarzyszenia poczty elektronicznej, zawiadomienia o miejscu, dacie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków dokonywane są pisemnie, listem poleconym, nadanym nie później niż 14 dni przed wyznaczoną datą, na adres wskazany przez członka Stowarzyszenia. Powyższa forma doręczania zawiadomień stosowana jest na  pisemny wniosek Członka zgłoszony Zarządowi .

7. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący , który jest każdorazowo wybierany na początku obrad  w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia .

8. Przewodniczący wskazuje każdorazowo Sekretarza, który sporządza protokół
z obrad  Walnego Zebrania Członków.

9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków na pierwszym terminie.

10. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Walnego Zebrania, Zarząd lub Komisja Rewizyjna ustala drugi termin, który może mieć miejsce w tym samym dniu lub w terminie późniejszym. W drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

 § 24

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :

1)      uchwalanie statutu i jego zmian,

2)      wybór i odwołanie członków pozostałych władz Stowarzyszenia,

3)      podejmowanie uchwał określających główne kierunki działania i rozwoju stowarzyszenia,

4)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

5)      rozpatrywanie odwołań od uchwał  Zarządu o skreśleniu i wykluczeniu członka Stowarzyszenia,

6)       podejmowanie uchwał we wszelkich innych sprawach niezastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia,

7)     podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 ZARZĄD 

§ 25

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.

 2.  Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 członków. Zarząd tworzą Prezes,  Skarbnik oraz pozostali członkowie pełniący każdorazowo funkcję Wiceprezesów.

 3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym.

 4. Każdy członek Zarządu jest uprawniony do reprezentowania Stowarzyszenia
z zastrzeżeniem postanowień ust. 5-7.

 5. Każdy członek Zarządu jest uprawniony jednoosobowo do zaciągania zobowiązań   majątkowych w imieniu stowarzyszenia do kwoty  1.000 zł netto.

 6. Każdy członek zarządu jest uprawniony jednoosobowo za uprzednią, pisemną zgodą Prezesa Zarządu do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia powyżej kwoty 1.000 zł netto ale nie przekraczających kwoty 5.000 zł netto.

 7. Prezes Zarządu jest uprawniony do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 10.000 zł netto, natomiast w przypadku gdy zobowiązanie przekracza tę kwotę do jego skutecznego zaciągnięcia konieczna jest  reprezentacja stowarzyszenia przez Prezesa łącznie z drugim Członkiem Zarządu.

8. Oświadczenia składane Stowarzyszeniu oraz doręczenie mu pism na ręce jednego
z członków Zarządu są skuteczne.

9. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 2 razy do roku. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu, a w braku takiej możliwości Wiceprezes Zarządu zawiadamiając członków pocztą elektroniczną na 3 dni przed terminem posiedzenia o jego miejscu
i dacie. 

§ 26

 1. Do zakresu działania Zarządu należy: 

1)     kierowanie działalnością Stowarzyszenia w oparciu o statut , 

2)     realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, 

3)     ustalanie budżetu Stowarzyszenia i preliminarza wydatków, 

4)     sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 

5)     podejmowanie uchwał  w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego
i nieruchomego Stowarzyszenia, 

6)     zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

7)     podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków ,

8)     składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 

9)     podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich, 

10)  zawieranie umów lub upoważnianie członków zarządu do zawierania umów. 

2. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

   KOMISJA REWIZYJNA

 § 27

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 § 28

 1. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są jednogłośnie .

 § 29

 1. Komisji Rewizyjnej przysługują następujące kompetencje:

1)      kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

2)     występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli,

3)     żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia, a także złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień przez Zarząd ,

4)     żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się Zarządu z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzeń Zarządu,

5)     zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd
w terminie ustalonym statutem,

6)     składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia,

7)     składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 § 30

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej :

1)     nie mogą równocześnie być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2)     nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)     mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 § 31

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

 § 32

Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizacje celów Statutowych.

 § 33

 1. Źródłami pochodzenia majątku Stowarzyszenia są :

1)     składki członkowskie,

2)     darowizny,

3)     spadki,

4)     zapisy,

5)     wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,

6)     dochody z majątku Stowarzyszenia,

7)     ofiarność publiczna,

8)     dotacje i subwencje,

9)     dochody z działalności gospodarczej.

 1. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 34

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 2. W księgach rachunkowych Stowarzyszenia działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej. 

 § 35

 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane w terminie do 31 stycznia każdego roku.

 2. Stowarzyszenie dopuszcza możliwość uiszczania składki członkowskiej w miesięcznych ratach, płatnych każdorazowo w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

 3. Pierwsza składka członkowska po uzyskaniu osobowości prawnej przez Stowarzyszenie winna być wpłacona w terminie wskazanym w uchwale Zarządu o ustaleniu wysokości składki.

4. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 2 tygodni od powiadomienia ich
o przyjęciu do Stowarzyszenia.

 § 36

 Zabrania się udzielania przez Stowarzyszenie pożyczek oraz zabezpieczeń zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy stowarzyszenia  pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

 § 37

Zabrania się przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz  jego członków, członków organów lub  pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 38

Zabrania się wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

 § 39

 Zabrania się Stowarzyszeniu zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 § 40

 Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 § 41

Podejmując uchwalę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 § 42

W sprawach nie uregulowanych w statucie, dotyczących rozwiązania lub likwidacji, mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.